Jump to content
Co nového? Mé kurzy
 • Obchodní podmínky účasti na kurzu a konferenci


  Financnik.cz

   I. Úvodní ustanovení

  1.     Tyto obchodní podmínky vydává společnost Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. se sídlem Moulíkova 2238/1, 15000 Praha 5, IČO 27385531, spisová značka C 115541 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

  2.     Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kurzy a konference pořádané Organizátorem (dále Akce).

  3.     „Účastníkem“ je fyzická či právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu na účast na Akci Organizátora.

  II. Kupní smlouva

  1.     Umístěním nabídky Akce na webových stránkách vyzývá Organizátor zájemce k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy účasti na Akci.

  2.     Zájemce (dále jen Účastník) projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu účasti na Akci vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek Organizátora.

  3.     Organizátor projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky Účastníka na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

  4.     Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky Organizátorem Účastníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Účastníkem a Organizátorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

  5.     Objednávkou účasti na Akci dává Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  III. Kupní cena

  1.     Ceny vstupenek na Akce jsou uvedené na webu Organizátora a je potvrzena v potvrzení objednávky Organizátorem.

  2.     Úhrada kupní ceny probíhá převodem se splatností 7 dnů, nejpozději však před začátkem Akce, podle toho, které datum nastane dříve.

  3.     Po dohodě je možné kupní cenu zaplatit v hotovosti v den konání akce.

  IV. Vstupenka na Akci

  1.     Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku uvedenou při objednání účasti na Akci.

  2.     Vstupenka je vázána na jméno Účastníka uvedené v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit. Žádost o změnu Účastníka je možno bezplatně podat nejpozději do 7 dnů před konáním Akce.

  V. Práva a povinnosti smluvních stran

  1.     Uhrazením kupní ceny vzniká Účastníkovi právo účasti na objednané Akci.

  2.     Účastník musí během Akce respektovat pokyny Organizátora a jeho zástupců.

  3.     Organizátor nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Akce ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pokyny lektora nebo Organizátora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky, v jejich účasti na Akci. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení či slevu z ceny z účasti na Akci.

  4.     Účastník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky Akce, kteří se zúčastní Akce, na základě jím uzavřené smlouvy o účasti na Akci v souladu s těmito obchodními podmínkami.

  5.     Organizátor má právo filmového, video, fotografického a televizního záznamu akce. Účastník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

  VI. Zrušení a změna Akce

  1.     Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání Akce, a to v těchto případech:

  a)     nejpozději 14 dnů před konáním není Akce obsazena minimálním počtem 6 účastníků;

  b)     lektor pověřený Organizátorem k výuce nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení Akce;

  c)     v provedení Akce bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v prostorách konání Akce a podobně).

  2.     V případě, že Organizátor zruší konání Akce, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl Účastník co nejdříve informován.

  3.     V případě zrušení konání Akce je Organizátor povinen nabídnout Účastníkovi účast na Akci v náhradním termínu. V případě, že Účastník účast na konání Akce v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky, a to způsobem, kterým byla doručen nabídka ze strany Organizátora, má se za to, že účast v náhradním termínu odmítá. V případě, že Účastník účast na konání Akce odmítl či v případě, že konání Akce v náhradním termínu není možné, zavazuje se Organizátor ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení Akce vrátit Účastníkovi uhrazenou kupní cenu.

  4.     Je-li na Akci plánováno vystoupení více než jednoho lektora či prezentujících, vyhrazuje si Organizátor právo změny lektora či prezentujících a změny méně než 50 % obsahu Akce bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

  5.     Organizátor si vyhrazuje možnost změny konání místa Akce v rámci stejného města. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

  VII. Storno podmínky

  1.     V případě, že Účastník nemůže absolvovat Akci, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Organizátorovi  doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla Organizátora, nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu kurzy@financnik.cz. V případě použití e-mailové zprávy se za doručení považuje až okamžik e-mailové odpovědi Organizátora

  2.     Účastník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí účasti na Akci v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o účasti na Akci dohodou je Organizátor povinen Účastníkovi vrátit cenu za účast na Akci do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy, a to převodem na bankovní účet Účastníka. Z této částky je Organizátor oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci 25 a více pracovních dnů před konáním Akce – 5 % z uhrazené ceny; 
  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 24 až 14 pracovních dnů před konáním Akce – 50 % z uhrazené ceny; 
  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 13 až 5 pracovních dnů před konáním Akce – 70 % z uhrazené ceny; 
  • Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti méně než 5 dnů před konáním Akce – 100 % z ceny Akce.  

  3.     V případě, že se účastník na Akci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz, ani na výměnu neabsolvované Akce za jinou.

  4.     Není-li kupní cena uhrazena v den konání akce, nevzniká účastníkovi nárok na účast na Akci.

  VIII. Reklamace Akce

  1.     Pro případ, že Akce neproběhla dle smlouvy o poskytnutí Akce a těchto obchodních podmínek, je Účastník oprávněn vady Akce reklamovat.

  2.     Pokud Organizátor reklamaci Účastníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Organizátor oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí Akce či vrácením ceny za poskytnutí Akce či bezplatným umožněním účasti na jiné Akci.

  3.     Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

  4.     Účastník může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem zaslaným na sídlo Organizátora.

  IX. Ochrana autorských práv

  1.     Obsah Akce je autorským dílem Organizátora nebo jednotlivých lektorů. Není-li řečeno jinak, ti neposkytují Účastníkovi právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace.

  2.     Na Akci je výslovně zakázáno pořizovat audio či audiovizuální záznam.

  X. Pravidla uzavřené diskuze

  1.     Součástí Akce může být přístup do uzavřené diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce Akce.

  2.     Je-li k Akci poskytován přístup do uzavřené diskuze, řídí se podmínky diskuze obecnými podmínkami diskuze publikovanými na adrese http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pravidla-diskuze.html.

  3.     Účastník má právo na přístup do diskuze po dobu uvedené v nabídce Akce.

  4.     V případě porušení pravidla diskuze, má právo Organizátor kdykoliv přístup Účastníka do uzavřené diskuze bez náhrady ukončit a smazat příspěvky a soubory nahrané Účastníkem.

  XI. Ustanovení pro spotřebitele

  1.     Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s Organizátorem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

  2.     Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

  3.     Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XII. Zpracování osobních údajů

  1.     Organizátor jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, sídlo, e-mail, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Organizátor jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále pověření zpracovatelé, kterými jsou:

  • Poskytovatel softwaru ActiveCampaign.
  • Smluvně pověřené subjekty, které se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů.
  • Smluvně pověřené subjekty zajišťující vedení účetnictví.
  • Smluvně pověřené subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz serveru.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

  2.     Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

  3.     Na e-mailovou adresu vám budou Organizátorem zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v patičce e-mailu – odhlásit.

  4.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po Organizátorovi informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Organizátorovi výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Organizátora,
  • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1.     Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

  2.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2019.

  3.     Všechny informace prezentované na Akci jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Organizátor i jednotliví přednášející nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Budou-li v rámci přednášek zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, je tomu tak vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Organizátor není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých Účastníků. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

  4.     Tyto Podmínky a vztah mezi Organizátorem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Organizátorem a Účastníkem je příslušným Městský soud v Praze.

×
×
 • Vytvořit...